សភរ - សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
École Royale d'Administration - Royal School of Administration

 សភរ - សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
 

ព័ត៌មានថ្មីៗ...

» សេចក្តីជូនដំណឹង សម្រាប់​បេក្ខជន​ដែល​មានបំណង​​ចូលរួម​ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ក្រមការ​លើកទី៧

» សេចក្តីជូនដំណឹង សម្រាប់​ការរៀបចំ​ចងក្រង​ឯកសារ​ស្រាវជ្រាវ​ ស្ដីពី ប្រវត្តិ​សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

» សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការជ្រើសរើសសាស្ត្រាចារ្យសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

» សេចក្ដីជូនដំណឺង ស្ដីពី​ការបើកវគ្គបណ្ដុះ​បណ្ដាល​​បន្ត​សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

» សេចក្ដីជូនដំណឹង និង​សេចក្ដី​សម្រេច ស្ដីពី​ការប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ក្រមការ​លើក​ទី៧ នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

» សេចក្ដីជូនដំណឹង សម្រាប់​​​វគ្គវិក្រឹត្យការមន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់ និងមន្ត្រី​មធ្យម ឆ្នាំសិក្សា២០១៦

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ​កម្មវិធីបិទវគ្គ​ប្រគល់សញ្ញាបត្រ​និងវិញ្ញាបនបត្រ និង​បើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឆ្នាំ២០១៦

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ​ការប្រជុំត្រៀមចូលរួម​​កម្មវិធីបិទវគ្គ​ប្រគល់សញ្ញាបត្រ​និងវិញ្ញាបនបត្រ និង​បើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឆ្នាំ២០១៦

» សេចក្ដីជូនដំណឹង សម្រាប់សិក្ខាកាម​វគ្គថ្នាក់ដឹកនាំ​ជាស្រ្តី​ទាំងពីរ​វេនចូលរួម​សិក្ខាសាលា

» កម្មវិធីនៃពិធីសំណេះ​សំណាល​ជាមួយ ឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ឌិត ពេជ្រ ប៊ុនធិន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាព្រឹក នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

» ការបែងចែក​ថ្នាក់រៀន​សម្រាប់កម្មសិក្សាការីវគ្គវិក្រឹត្យការ​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមធ្យម ឆ្នាំ២០១៦

» កាលវិភាគ​សប្ដាហ៍ទី១ សម្រាប់កម្មសិក្សាការីវគ្គវិក្រឹត្យការ​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមធ្យម ឆ្នាំ២០១៦