សភរ - សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
École Royale d'Administration - Royal School of Administration

 សភរ - សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
 

ព័ត៌មានថ្មីៗ...

«ថ្មី» បញ្ជីរាយនាម​បេក្ខជន​ជាប់ជា​ស្ថាពរ​ ក្នុងការប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​លើក​ទី៩

«ថ្មី» សេចក្ដីជូនដំណឹង​ ស្ដីពី​ ដំណើរប្រពឹត្តទៅ​ ​និង​កម្មវិធីប្រឡងនៃវិញ្ញាសា​សួរផ្ទាល់​មាត់​សម្រាប់​ការ​​ប្រឡង​ប្រជែងជ្រើស​រើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់លើកទី៩

«ថ្មី» បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនប្រឡងជាប់វិញ្ញាសាសរសេរ​ សម្រាប់​ការ​ប្រឡង​​ប្រជែង​​ជ្រើសរើស​​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់លើកទី៩

«ថ្មី» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ពិធីជ្រើសរើសកន្លែងបំពេញ​ការងារ​នៅតាមក្រសួង​ស្ថាប័ន​ សម្រាប់​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់ជំនាន់ទី៨ និង​សិស្សមន្ត្រី​ក្រមការជំនាន់ទី៦

» សេចក្ដីណែនាំ​ដល់បេក្ខជនក្នុងពេលប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស​សិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លើកទី៩

» ការបិតផ្សាយ​បញ្ជី​ឈ្មោះបេក្ខជន​តាម​លេខ​តុ និង​លេខ​បន្ទប់សម្រាប់​ការ​​ប្រឡង​ប្រជែងជ្រើស​រើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់លើក​ទី៩

» សេចក្ដីជូនដំណឹង សម្រាប់​សិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជំនាន់ទី៨ និង​សិស្សមន្ត្រី​ក្រមការជំនាន់ទី៦

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ កម្មវិធី​ប្រឡង ដំណើរការ និងកាលបរិច្ឆេទ​នៃការ​​ប្រឡង​វិញ្ញាសា​សរសេរ​សម្រាប់​ការប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​លើកទី៩

» សេចក្ដីសម្រេច​ ស្ដីពី​ការទទួល​ស្គាល់​បេក្ខជន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ចូល​ប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើស​រើស​​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​លើកទី៩

» សេចក្ដីជូនដំណឹង សម្រាប់​កម្មសិក្សាការីមន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់-មន្ត្រី​មធ្យមឆ្នាំ២០១៥

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការប្រឡងបញ្ចប់​មុខវិជ្ជា​សម្រាប់​កម្មសិក្សាការីមន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់-មន្ត្រី​មធ្យមឆ្នាំ២០១៥

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​​វិស្សមកាលលើកទី២ ​​ប្រចាំ​ឆ្នាំ២០១៥ សម្រាប់​កម្មសិក្សាការីមន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់-មន្ត្រី​មធ្យមឆ្នាំ២០១៥ នៃ​សាលា​ភូមិន្ទ​រដ្ឋបាល

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​​ការផ្លាស់ប្ដូរ​មុខវិជ្ជា​សិក្សា​សម្រាប់​ថ្នាក់កម្មសិក្សាការី​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​​និងមធ្យមឆ្នាំ២០១៥

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​​ការផ្លាស់ប្ដូរ​មុខវិជ្ជា​សិក្សា​សម្រាប់​ថ្នាក់កម្មសិក្សាការី​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​​ឆ្នាំ២០១៥

» បញ្ជីរាយនាម​បេក្ខជន​ជាប់​ជា​ស្ថាពរ​ សម្រាប់ការ​ប្រឡងជ្រើសរើស​មគ្គុទ្ទេសក៍​ទេសចរណ៍​ថ្នាក់ជាតិ​ជំនាន់ទី១

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ ការផ្លាស់ប្ដូរ​មុខវិជ្ជា​សិក្សា​សម្រាប់​ថ្នាក់កម្មសិក្សាការី​មន្ត្រី​មធ្យម​ ឆ្នាំ២០១៥

» បញ្ជីរាយនាម​បេក្ខជន​ប្រឡងជាប់​វិញ្ញាសា​សរសេរ និង​សេចក្ដីជូន​ដំណឹង​សម្រាប់​វិញ្ញាសា​ផ្ទាល់មាត់​ សម្រាប់ការ​ប្រឡងជ្រើសរើស​មគ្គុទ្ទេសក៍​ទេសចរណ៍​ថ្នាក់ជាតិ​ជំនាន់ទី១

» កម្មវិធី​ប្រឡង សេចក្ដីណែនាំ និង​​បញ្ជី​ឈ្មោះបេក្ខជន​តាម​លេខ​តុ និង​លេខ​បន្ទប់ សម្រាប់បេក្ខជនចូលរួម​ប្រឡងជ្រើសរើស​មគ្គុទេសក៍​ទេសចរណ៍​ថ្នាក់ជាតិ​ជំនាន់ទី១

» សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ សម្រាប់បេក្ខជនចូលរួម​ប្រឡងជ្រើសរើស​មគ្គុទេសក៍​ទេសចរណ៍​ថ្នាក់ជាតិ​ជំនាន់ទី១ នៅ​សាលា​ភូមិន្ទរដ្ឋបាល

» បញ្ជីរាយនាម​បេក្ខជន​ចូលរួម​ប្រឡងជ្រើសរើស​មគ្គុទេសក៍​ទេសចរណ៍​ថ្នាក់ជាតិ​ជំនាន់ទី១ នៅ​សាលា​ភូមិន្ទរដ្ឋបាល

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​​​ថ្នាក់​​ត្រៀម​ប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើស​រើស​​សិស្ស​​មន្ត្រី​​ជាន់ខ្ពស់​ជំនាន់​ទី៩

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ការជ្រើសរើស​បេក្ខជន​ចូលរៀន​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​មគ្គុទ្ទេសក៍​ទេសចរណ៍​ថ្នាក់ជាតិ ជំនាន់ទី១ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល​

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ការប្រឡងប្រជែង​ជ្រើសរើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់លើកទី៩​

» សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពី​ការប្រឡងប្រជែង​ជ្រើសរើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់លើកទី៩​

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី វិស្សមកាល​លើកទី១ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥ សម្រាប់​សិស្ស​មន្ត្រី កម្មសិក្សាការី និងសិក្ខាកាម​នៃ​សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល​

» សន្និសីទ ស្ដីពី «INDIA-CAMBODIA: Old Relations, New Context» ឧទ្ទេសនាមដោយ H.E. Dinesh Patnail, Indian Ambassador to Cambodia

» សន្និសីទ ស្ដីពី «អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ: គោលនយោបាយ សកម្មភាព និង​សមិទ្ធផល​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា» ឧទ្ទេសនាមដោយ ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា

» ​ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​​លើ​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការយោគយល់គ្នា ស្ដីពី​កិច្ច​សហ​ប្រតិបត្តិ​ការ​​​បណ្ដុះ​​​បណ្ដាល និង​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​មគ្គុទេស​ក៍​ទេសចរណ៍ និងមន្ត្រីរាជការ​នៃ​ក្រសួងទេសចរណ៍ ​​​រវាង​​ក្រសួង​​មុខងារ​សាធារណៈ និង​​ក្រសួងទេសចរណ៍

» សន្និសីទ ស្ដីពី «វិស័យធនាគារនៅ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា» ឧទ្ទេសនាមដោយ លោក​ស្រី ឡាយ រចនា

» សន្និសីទ ស្ដីពី «ការគ្រប់គ្រង​វិស័យ​សាសនា​នៅ​កម្ពុជា» ឧទ្ទេសនាមដោយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត មិន ឃិន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ធម្មការ​និង​សាសនា

» សន្និសីទ ស្ដីពី «សសរ​ស្ដម្ភ​ទាំង​បួន​នៃ​ចតុកោណ​ការទូត​កម្ពុជា » ឧទ្ទេសនាមដោយ ឯកឧត្តម សួស យ៉ារ៉ា

» សេចក្ដីជូនដំណឹង សម្រាប់​ពិធីបិទវគ្គ​ប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រ និង​​បើក​វគ្គ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ឆ្នាំ​២០១៥

» សន្និសីទ ស្ដីពី «The Role of United Nations in the Middle Income Countries » ឧទ្ទេសនាមដោយ H.E.Mrs Claire Van der Vaeren

» សន្និសីទ ស្ដីពី «Comparison of the Public Employee System - Japan and Western Countries » ឧទ្ទេសនាមដោយ Mr.Yoichi NIIYA

» សន្និសីទ ស្ដីពី «Regional Geopolitics» ឧទ្ទេសនាម​ដោយ Dr. Michel Foucher និង «Parliament Diplomacy» ឧទ្ទេសនាមដោយ ឯកឧត្តម ឈាង វុន

» បាឋកថា ស្ដីពី​ «គោលនយោបាយ​ការបរទេស​និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​របស់​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា» ឧទ្ទេសនាម​ដោយ ឯកឧត្តម ហោ ណាំហុង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ការបរទេស​និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ

» សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ ស្ដីពី​​កាលបរិច្ឆេទនៃ​ពិធីបិទវគ្គ​ប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រ និង​បើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឆ្នាំ២០១៥

» សន្និសីទ ស្ដីពី​ «ប្រព័ន្ធគយ​នៅ​កម្ពុជា» ឧទ្ទេសនាម​ដោយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ប៉ែន ស៊ីម៉ន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ទីប្រឹក្សា​ផ្ទាល់​សម្ដេច​អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា

» សន្និសីទ ស្ដីពី​ «ខ្លឹមសារ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងសមត្ថកិច្ច​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ» ឧទ្ទេសនាម​ដោយ ឯកឧត្តម ឯក សំអុល ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

» Schedule for Training Course on Public Management (12-15 January 2015, at Royal School of Administration)

» សេចក្ដី​សម្រេច​ របស់​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​ស្ដីពី​ការទទួល​ស្គាល់បន្ថែម​​កម្មសិក្សាការី​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ និង​មន្ត្រី​មធ្យម​នៃ​វគ្គបណ្ដុះ​បណ្ដាល​បន្ត ឆ្នាំ២០១៥

» សេចក្ដីជូនដំណឹង សម្រាប់​បេក្ខជន​ជាប់ជា​ស្ថាពរ​​ក្នុងការប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​​​ក្រមការ​ជំនាន់ទី៦

» Short Course on Public Management for High Ranking Government Officials

» សេចក្ដី​សម្រេច​ របស់​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ ស្ដីពី​ការទទួល​ស្គាល់​កម្មសិក្សាការី​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ និង​មន្ត្រី​មធ្យម​នៃ​វគ្គបណ្ដុះ​បណ្ដាល​បន្ត ឆ្នាំ២០១៥

» សេចក្ដីជូនដំណឹង សម្រាប់​បេក្ខជន​ជាប់ជា​ស្ថាពរ​​ក្នុងការប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​​​ក្រមការ​ជំនាន់ទី៦

» បញ្ជីរាយនាម​បេក្ខជន​ជាប់ជា​ស្ថាពរ​ ក្នុងការប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​​​ក្រមការ​ជំនាន់ទី៦

» តារាង​បែង​ចែក​ក្រុម​បេក្ខជន​ និង​​ពេល​វេលា​នៃ​​វិញ្ញាសា​​សួរផ្ទាល់មាត់​សម្រាប់​ការ​ប្រឡង​​ប្រជែង​​ជ្រើសរើស​​សិស្ស​មន្ត្រី​ក្រមការ​ជំនាន់ទី៦

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ ដំណើរប្រពឹត្តទៅ​​​និងកម្មវិធីប្រឡង​​​នៃ​វិញ្ញាសា​សួរផ្ទាល់មាត់​សម្រាប់​ការ​ប្រឡង​​ប្រជែង​​ជ្រើសរើស​​សិស្ស​មន្ត្រី​ក្រមការ​ជំនាន់ទី៦

» បញ្ជីឈ្មោះ​បេក្ខជន​ប្រឡង​ជាប់​វិញ្ញាសា​សរសេរ​​សម្រាប់​​ការ​ប្រឡង​​​ប្រជែង​​ជ្រើស​រើស​​​សិស្ស​​មន្ត្រី​​ក្រមការ​​ជំនាន់​ទី៦

» ការបិតផ្សាយ​បញ្ជី​ឈ្មោះបេក្ខជន​តាម​លេខ​តុ និង​លេខ​បន្ទប់សម្រាប់​​ការ​​ប្រឡង​ប្រជែងជ្រើស​រើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ក្រមការជំនាន់ទី០៦

» ​សេចក្ដី​ណែនាំ​​ដល់​​បេក្ខជន​ក្នុងពេលប្រឡង​នៃការ​ប្រឡង​​ប្រជែង​​ជ្រើសរើស​​សិស្ស​មន្ត្រី​ក្រមការ​ជំនាន់ទី៦

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ ដំណើរប្រពឹត្តទៅ​ ​និងកម្មវិធីប្រឡង​​នៃការ​ប្រឡង​​ប្រជែង​​ជ្រើសរើស​​សិស្ស​មន្ត្រី​ក្រមការ​ជំនាន់ទី៦

» សន្និសីទ ស្ដីពី​ «យល់ដឹង​អំពី​ស្ថានការណ៍​ពិភពលោក​បច្ចុប្បន្ន និង​បន្ទាត់ធំៗ​នៃ​នយោបាយ​ការបរទេស​របស់​កម្ពុជា» ឧទ្ទេសនាម​ដោយ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន

» សន្និសីទ ស្ដីពី​ «Public Policy and Public Communication» ឧទ្ទេសនាម​ដោយ ឯកឧត្តម សួស យ៉ារ៉ា សមាជិករដ្ឋសភាព

» សេចក្ដី​សម្រេច​ ស្ដីពី​ការទទួលស្គាល់​បេក្ខជន​ចូលរួម​ប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ក្រមការ​លើក​ទី៦

» សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ ស្ដីពីកាលបរិច្ឆេទ​នៃការ​ប្រឡង​​ប្រជែង​​ជ្រើសរើស​​សិស្ស​មន្ត្រី​ក្រមការ​ជំនាន់ទី៦

» សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ សម្រាប់ការ​ប្រឡង​​ប្រជែង​​ជ្រើសរើស​​សិស្ស​មន្ត្រី​ក្រមការ​ជំនាន់ទី៦

» សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ ស្ដីពី ការរៀបចំ​បើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល​បន្ត សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៥

» សន្និសីទ ស្ដីពី «កំណែ​ទម្រង់​ក្រសួង​​ពាណិជ្ជកម្ម សមាហរណកម្ម​អាស៊ាន ២០១៥ បរិយាកាស​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា»​ ឧទ្ទេសនាមដោយ​ ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម

» សន្និសីទ ស្ដីពី «អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ: គោលនយោបាយ សកម្មភាព និង​សមិទ្ធផល​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល»​ ឧទ្ទេសនាមដោយ​ ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ

» Lecture on Integrity Management System and Info Session on Master and Ph.D Program at Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore By Associate Professor Zeger van der Wal and Ms. Joyce Cuff, Head, Recruitment South East Asia, External Affairs, Royal School of Administration, 28th August 2014.

» សន្និសីទ ស្ដីពី «បរិស្ថាន/កាលានុវត្តភាព​វិនិយោគ​​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​» ឧទ្ទេសនាម​ដោយ ឯកឧត្តម ហេង សុខណាង អគ្គលេខា​ធិការរង គណៈកម្មាធិការ​វិនិយោគ​កម្ពុជា និងជាអគ្គនាយរង​ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និងហិរញ្ញវត្ថុ​

» សន្និសីទ ស្ដីពី «ការគ្រប់គ្រង​សាសនា​នៅ​កម្ពុជា» ឧទ្ទេសនាម​​ដោយ ឯកឧត្តម មិន ឃិន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ធម្មការ​និងសាសនា​

» សន្និសីទ ស្ដីពី «លទ្ធិ​ប្រជាធិបតេយ្យ​និង​មន្ត្រី​ប្រតិបត្តិ​ច្បាប់» ឧទ្ទេសនាម​ដោយ ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ សៅ សុខា អគ្គ​​មេ​បញ្ជាការ​រង​​នៃ​​កង​​យោធពល​​ខេមរ​ភូមិន្ទ និង​​ជា​​មេ​បញ្ជា​ការ​រាជអាវុធហត្ថ​លើ​ផ្ទៃ​ប្រទេស​

» ​ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​​លើ​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការយោគយល់គ្នា ស្ដីពី​កិច្ច​សហ​ប្រតិបត្តិ​ការ​​​បណ្ដុះ​​​បណ្ដាល​​​រវាង​​ក្រសួង​​មុខងារ​សាធារណៈ និង​​ក្រសួងបរិស្ថាន

» ​បទឧទ្ទេសនាម ស្ដីពី «នីតិ​មុខងារ​សាធារណៈ» ឧទ្ទេសនាម​ដោយ ឯកឧត្តម ពេជ្រ ប៊ុនធិន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

» សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង សម្រាប់​ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​​លើ​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការយោគយល់គ្នា ស្ដីពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​រវាង​ក្រសួង​មុខងារសាធារណៈ និង​ក្រសួងបរិស្ថាន

» ពិធីប្រកាស​សមាសភាព​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​សាលា​ភូមិន្ទ​រដ្ឋបាល​ ក្រោម​អធិបតីភាព​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​ ឯកឧត្តម ពេជ្រ ប៊ុនធិន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​មុខងារសាធារណៈ

» Lecture on “Together for the Prosperous Future in China-Cambodia Relations” by H.E. Ms. Bu Jianguo, Ambassador of the People’s Republic of China to Cambodia

» សេចក្ដីជូនដំណឹង សម្រាប់​​ថ្នាក់​ត្រៀម​ប្រឡង​​ប្រជែង​​ជ្រើសរើស​​សិស្ស​មន្ត្រី​ក្រមការ​ជំនាន់ទី៦

» Training Course on Oil and Natural Gas Economics for High Ranking Civil Servants Jointly Organized by Total, TPA and Royal School of Administration, 28th July-01st August 2014

» សេចក្ដីជូនដំណឹង សម្រាប់​​វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល​ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ប្រេង និង​ឧស្ម័ន​ធម្មជាតិ

» សេចក្ដីជូនដំណឹង សម្រាប់​​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​​ជំនាន់ទី៨

» Meeting on the Oil and Natural Gas Economics Training

» Visit of the Public Affairs Officer of the US Embassy

» Lecture on the Crisis in Ukraine by H.E.Philippe Coste, Adviser to the Royal Government and Former Ambassador of France to Cambodia

» សេចក្ដី​ជូនដំណឹង សម្រាប់​ ការប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើសរើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ក្រមការ​លើកទី៦

» សេចក្ដី​សម្រេច ស្ដីពី​ ការប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើសរើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ក្រមការ​លើកទី៦

» ការប្រារព្ធ​ទិវា​សិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ​៨​មីនា នៅ​សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

» Professors from Seoul National University visiting RSA

» "Cambodia: Entering A New Phase of Growth", a Book Launch Event Chaired by H.E.Dr.Hang Chuon Naron, Minister of Education, Youth and Sport

» បាឋកថាស្ដីពី ការពង្រឹង​ស្ថិរភាព​នយោបាយ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ក្រោម​អធិបតីភាព ឯកឧត្តម ប៉ា សុជាតិវង្ស អភិបាល នៃ​គណៈ​អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ

» សេចក្ដីជូនដំណឹង សម្រាប់សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់ជំនាន់កំណែទម្រង់រដ្ឋ​ សិស្សមន្ត្រី​ក្រមការជំនាន់​ភក្ដីភាព និង​កម្មសិក្សាការី​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់-មន្ត្រី​មធ្យម ឆ្នាំ២០១៣ ព្រមទាំង​ការ​បើក​វគ្គ​បណ្ដុះ​​បណ្ដាល​​និង​​វិក្រឹត​ការ ​ឆ្នាំ២០១៤

» Lecture on Think Tank and Public Policy for Crisis Management by Professor Lex Rieffel

» សេចក្ដីជូនដំណឹង សម្រាប់ ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រ​​​និង​​វិញ្ញាបនបត្រ ដល់សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់ជំនាន់កំណែទម្រង់រដ្ឋ​ សិស្សមន្ត្រី​ក្រមការជំនាន់​ភក្ដីភាព និង​កម្មសិក្សាការី​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់-មន្ត្រី​មធ្យម ឆ្នាំ២០១៣ ព្រមទាំង​ការ​បើក​វគ្គ​បណ្ដុះ​​បណ្ដាល​​និង​​វិក្រឹត​ការ ​ឆ្នាំ២០១៤

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី បញ្ជីរាយ​នាម​សិស្ស​និង​កម្មសិក្សាការី​ដែល​ត្រូវ​ចាត់តាំង​ឲ្យ​​ធ្វើជា​តំណាងឡើង​ទទួល​សញ្ញាបត្រ វិញ្ញាបនបត្រជា​និម្មិតរូប​ ពី​សម្ដេច​អគ្គមហាសេនាបតី​តេជោ​ ហ៊ុន សែន និង​សម្ដេច​កិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត

» សន្និសីទ ស្ដីពី ​SECURITY: A CHALLENGE AND PROSPECT FOR A BETTER WORLD ដោយ​ឯកឧត្តម សួស យ៉ារ៉ា សមាជិក​សភា និង​ជាអនុប្រធាន​គណៈកម្មការទី៥ នៃ​រដ្ឋសភា

» សន្និសីទ ស្ដីពី ​សមត្ថកិច្ច​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ដោយ​ឯកឧត្តម ឯក សំអុល ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ និង​គណៈប្រតិភូ

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រ​​​និង​​វិញ្ញាបនបត្រ ដល់សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់ជំនាន់កំណែទម្រង់រដ្ឋ​ សិស្សមន្ត្រី​ក្រមការជំនាន់​ភក្ដីភាព និង​កម្មសិក្សាការី​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់-មន្ត្រី​មធ្យម ឆ្នាំ២០១៣ ព្រមទាំង​ការ​បើក​វគ្គ​បណ្ដុះ​​បណ្ដាល​​និង​​វិក្រឹត​ការ ​ឆ្នាំ២០១៤

» Visit of Delegation of China Foreign Affairs University

» សេចក្ដីជូនដំណឹង សម្រាប់​ ​​កម្មសិក្សាការី​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់-មធ្យម ឆ្នាំ២០១៤

» សេចក្ដីជូនដំណឹង សម្រាប់​ ​​បេក្ខជន​​ បេក្ខនារី ដែល​ជាប់​ជា​ស្ថាពរ​ក្នុង​ការប្រឡង​ជ្រើសរើស​​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​លើក​ទី៨ និងកម្មសិក្សាការី​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់-មធ្យម ឆ្នាំ២០១៤

» សេចក្ដី​សម្រេច​ ស្ដីពី ការទទួល​ស្គាល់​កម្មសិក្សាការី​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ និង​មន្ត្រី​មធ្យម នៃ​វគ្គបណ្ដុះ​បណ្ដាល​បន្ត ឆ្នាំ២០១៤

» សេចក្ដីជូនដំណឹង សម្រាប់​បេក្ខជន​​ បេក្ខនារី ដែល​ជាប់​ជា​ស្ថាពរ​ក្នុង​ការប្រឡង​ជ្រើសរើស​​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​លើក​ទី៨

» សេចក្ដីជូនដំណឹង សម្រាប់​ ​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​​ជំនាន់ទី៧ និង​សិស្សមន្ត្រី​ក្រមការជំនាន់ទី៥

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ ការសម្រេច​ធ្វើ​ការបែងចែក​បុស្ដិ៍​ការងារ​ សម្រាប់​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​ជំនាន់ទី៧ និង​សិស្ស​មន្ត្រី​ក្រមការ​ជំនាន់ទី៥​

» សេចក្ដីជូនដំណឹង សម្រាប់​បេក្ខជន​​ជាប់​ជា​ស្ថាពរ​ក្នុង​ការប្រឡង​ជ្រើសរើស​​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​លើក​ទី៨​

» តារាង​កម្មវិធី​​ការការពារ​របាយការណ៍​កម្មសិក្សា សម្រាប់​សិស្ស​មន្ត្រី​ក្រមការជំនាន់ទី៥​

» តារាង​កម្មវិធី​ការការពារ​របាយការណ៍​កម្មសិក្សា សម្រាប់​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​ជំនាន់ទី៧​

» សេចក្ដីជូនដំណឹង សម្រាប់​បេក្ខជន​​ជាប់​ជា​ស្ថាពរ​ក្នុង​ការប្រឡង​ជ្រើសរើស​​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​លើក​ទី៨​

» បញ្ជីរាយនាម​បេក្ខជន​ជាប់ជា​ស្ថាពរ​ ក្នុងការប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​លើក​ទី៨​

» ​​សេចក្ដីជូនដំណឹង​ សម្រាប់ ​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​ជំនាន់​ទី៧ និង​សិស្សមន្ត្រី​ក្រមការ​ជំនាន់ទី៥​

» ​​តារាង​បែង​ចែក​ក្រុម​បេក្ខជន និង​​ពេលវេលា​ សម្រាប់​​​វិញ្ញាសា​សួរផ្ទាល់មាត់​ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ក្នុងការប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​លើក​ទី៨

» ​​សេចក្ដីជូនដំណឹង​ ស្ដីពី​ កាលបរិច្ឆេទ​​​នៃ​ការ​ធ្វើវិញ្ញាសា​សួរផ្ទាល់​មាត់​ប្រឡង​ប្រជែងជ្រើស​រើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់លើក​ទី៨

» ​​បញ្ជី​រាយនាម​បេក្ខជន​ប្រឡង​ជាប់​វិញ្ញាសា​សរសេរ​សម្រាប់​​ការប្រឡង​ប្រជែងជ្រើស​រើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​ជំនាន់​ទី០៨

» Speech on Cambodia at the New Frontier by H.E. Ms. Christine Lagarde, Managing Director, International Monetary Fund and H.E. Pech Bunthin, Minister of Public Function...

» ការបិតផ្សាយ​បញ្ជី​ឈ្មោះបេក្ខជន​តាម​លេខ​តុ និង​លេខ​បន្ទប់សម្រាប់​​ការប្រឡង​ប្រជែងជ្រើស​រើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​ជំនាន់​ទី០៨

» ​សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ ការបិតផ្សាយ​បញ្ជី​ឈ្មោះបេក្ខជន​តាម​លេខ​តុ និង​លេខ​បន្ទប់សម្រាប់​​ការប្រឡង​ប្រជែងជ្រើស​រើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​ជំនាន់​ទី០៨

» ​សេចក្ដីណែនាំ​ដល់​បេក្ខជន​ក្នុង​ពេល​ប្រឡង​ប្រជែងជ្រើស​រើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​ជំនាន់​ទី០៨

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ ដំណើរការប្រព្រឹត្ត​ទៅនិង​កម្មវិធីប្រឡង​​ប្រជែងជ្រើស​រើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​ជំនាន់​ទី០៨

» The Visit of H.E. Ms. Christine Lagarde, Managing Director of the International Monetary Fund to the Royal School of Administration.​​​

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី កាលបរិច្ឆេទនៃ​​ប្រឡង​ប្រជែងជ្រើស​រើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​ជំនាន់​ទី០៨​​​

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការសិក្សា​បន្ថែម​ម៉ោង​ព័ត៌មានវិទ្យា​សម្រាប់​ថ្នាក់​​វគ្គត្រៀម​ប្រឡង​ប្រជែងជ្រើស​រើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​ជំនាន់​ទី០៨​​​

» សេចក្ដីសម្រេច​ស្ដីពី​ការទទួល​ស្គាល់​​បន្ថែម​បេក្ខជន​ចូលរួម​ប្រឡង​ប្រជែងជ្រើស​រើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់លើក​ទី០៨​​​

» The Working Visit of Mr. Christian Stuer, Regional Project Director for Effective In-Company Vocational Training in the Mekong Region of the Bangkok-based GIZ Office

» សេចក្ដីសម្រេច​ស្ដីពី​ការទទួល​ស្គាល់​បេក្ខជន​ចូលរួម​ប្រឡង​ប្រជែងជ្រើស​រើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់លើក​ទី០៨​​​

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ការផ្លាស់ប្ដូរ​កាលវិភាគ​សប្តាហ៍ទី៩ ​សម្រាប់​ថ្នាក់​​វគ្គត្រៀម​ប្រឡង​ប្រជែងជ្រើស​រើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​ជំនាន់​ទី០៨​​​

» Public Lecture on the Good Governance and Singapore Experience

» សន្និសីទ ស្ដីពី វិស័យ​នយោបាយ​ការពារជាតិ ការទូត​យោធា និង​ការងារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​យោធា ឧទ្ទេសនាម​ដោយ ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ណឹម សុវត្ថិ អគ្គនាយក​​នយោបាយ និង​​កិច្ចការ​បរទេស ក្រសួង​ការពារជាតិ​

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី វស្សមកាល​ប្រចាំ​ឆ្នាំ២០១៣ សម្រាប់​​កម្មសិក្សាការី​​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​និង​​មធ្យម​​​​ឆ្នាំ២០១៣ នៃ​​​សាលា​ភូមិន្ទរដ្ឋបាល​

» The MOU with Yonsei University’s College of Government and Business of the Republic of Korea

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការរៀបចំ​បើក​វគ្គ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​បន្ត​ សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៤

» កាលវិភាគ​សម្រាប់​ថ្នាក់​​វគ្គត្រៀម​ប្រឡង​ប្រជែងជ្រើស​រើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​ជំនាន់​ទី០៨​​​

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​វគ្គត្រៀម​ប្រឡង​ប្រជែងជ្រើស​រើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​ជំនាន់​ទី០៨​​​

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​វិស្សមកាល​លើកទី២​ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣ សម្រាប់​សិស្សមន្ត្រី​ក្រមការ និង​កម្មសិក្សាការី​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និង​មធ្យម​​

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ការប្រឡងប្រជែង​ជ្រើសរើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់លើកទី៨​​

» សន្និសីទ ស្ដីពី បញ្ហា​ប្រឈមរបស់​អ្នកដឹកនាំ​វ័យ​ក្មេង ឧទ្ទេសនាម​ដោយ ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ទោ គឹម រិទ្ធី ជំនួយការ​សម្ដេច​តេជោ ហ៊ុន សែន នាយរង​សេនាធិការ​នៃ​កង​យោធពល​ខេមរភូមិន្ទ

» សន្និសីទ ស្ដីពី ការទូត​វប្បធម៌ និង​វប្បធម៌​សន្តិភាព​​​ ឧទ្ទេសនាម​ដោយ ឯកឧត្តម សួស យ៉ារ៉ា អនុរដ្ឋលេខាធិការ​ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

» សន្និសីទ ស្ដីពី ការគ្រប់គ្រង​សាសនានៅ​​កម្ពុជា​​​ ឧទ្ទេសនាម​ដោយ ឯកឧត្តម មិន ឃិន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ធម្មការ និង​សាសនា

» New Partnership: Royal School of Administration and College of Local Administration of Thailand.

» សន្និសីទ ស្ដីពី ស្ថានការណ៍ពិភពលោក​បច្ចុប្បន្ននិង​​អាទិភាព​នយោបាយ​ការបរទេស​របស់​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​​​ ឧទ្ទេសនាម​ដោយ ឯកឧត្តម​ ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រី​ប្រតិភូ​អម​នាយករដ្ឋមន្ត្រី និង​ជា​រដ្ឋលេខា​ធិការ​ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​

» Conference on the India-Cambodia Relations in the context of ASEAN by H.E.Mr.Dinesh K.Patnaik, Ambassador of India to Cambodia

» Conference on Launch of IMF's Asia Regional Economic Outlook by Mr.Olaf Unteroberdoerster

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ វស្សមកាល​ប្រចាំ​ឆ្នាំ២០១៣ សម្រាប់​សិស្សមន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់ សិស្ស​មន្ត្រីក្រមការ​ កម្មសិក្សាការីមន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់និងមន្ត្រី​មធ្យមនៃ​សាលា​ភូមិន្ទ​រដ្ឋបាល

» សន្និសីទ ស្ដីពី ជំនួយ​អភិវឌ្ឍន៍​ផ្លូវការ​របស់​ប្រទេស​ជប៉ុន​នៅ​កម្ពុជា​ ដោយ Mr.Takeuchi Hiroshi អនុប្រធាន​នៅ​ការិយាល័យ​JICA​ប្រចាំការ

» Conference on Communication Challenges in the Public Sector by Professor Bo Meng, Assistant Dean, School of Public Policy and Management...

» សន្និសីទ ស្ដីពី កាលានុវត្តភាព​នៃ​ការ​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា ឧទ្ទេសនាម​ដោយ ឯកឧត្តម ហេង​ សុខណាង អគ្គលេខាធិការរង នៃ​គណៈកម្មាធិការវិនិយោគ​កម្ពុជា

» សន្និសីទ ស្ដីពី ប្រព័ន្ធ​គយ​នៅ​កម្ពុជា ឧទ្ទេសនាម​ដោយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ប៉ែន ស៊ីម៉ន ប្រតិភូ​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​​ទទួល​បន្ទុក​​ជា​​អគ្គ​នាយក​គយ​ និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា

» ពិធី​បិទវគ្គចែក​សញ្ញាបត្រនិង​វិញ្ញាបនបត្រ​ និង​បើកវគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ និងវិក្រឹតការឆ្នាំ២០១៣​​

» សេចក្ដីជូនដំណឹង សម្រាប់​សិស្សមន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​​ សិស្ស​ក្រមការ​​ និង​កម្មសិក្សាការី​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់-មន្ត្រី​មធ្យម​​

» សន្និសីទ ស្ដីពី វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការអនុវត្តន៍​គោល​នយោបាយ​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​ ឧទ្ទេសនាម​ដោយ ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា

» Conference on the Human Resource Management in Japanese Government by Professor Kiyotaka Yokomichi, Adviser to the President,GRIPS

» ពិធី​ប្រគល់​ទទួល​អំណោយ​ពី​ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត ម៉ុង ឬទ្ធី

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីបញ្ជី​រាយនាម​អតីតសិស្សមន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​​ជំនាន់​ស្ថិរភាពសង្គម សិស្ស​ក្រមការ​​ជំនាន់​សមធម៌​​សង្គម និងអតីត​​​​កម្មសិក្សាការី​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់ និង​មន្ត្រី​មធ្យម​​ឆ្នាំ២០១១ ដែល​នឹង​ត្រូវឡើង​ទទួល​​សញ្ញាបត្រ និង​វិញ្ញាបនបត្រ​ដោយផ្ទាល់ពី​សម្ដេច

» សេចក្ដីជូន​ដណឹង សម្រាប់អតីតសិស្សមន្ត្រី​​ជាន់ខ្ពស់​​ជំនាន់​ស្ថិរភាព​សង្គម សិស្សក្រមការ​ជំនាន់សមធម៌​សង្គម និងអតីត​​​​កម្មសិក្សាការី​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់ និង​មន្ត្រី​មធ្យម​​ឆ្នាំ២០១១

» Conference on the United Nations System and the UN Office in Cambodia

» US Council of State Governments visits the Royal School of Administration

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី កាលបរិច្ឆេទ​​នៃ​​ពិធី​បិទ​វគ្គចែក​សញ្ញាបត្រ​និង​វិញ្ញាបនបត្រ និង​បើកវគ្គបណ្ដុះ​បណ្ដាល និង​វិក្រឹតការឆ្នាំ២០១៣

» សន្និសីទ ស្ដីពី ការជោគជ័យ​ក្នុង​ផ្នែក​ធុរៈកិច្ច​...

» សន្និសីទ ស្ដីពី គោលនយោបាយ​គ្រប់គ្រង​បរិស្ថាន​និង​ធនធាន​ធម្មជាតិ​

» The Visit of the University of Montana, USA

» The Visit of the Delegation of Shanghai Academy of Social Science

» សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ស្ដី​ពី​ ​​ការ​ជួប​ជុំគ្នា​របស់​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​ជំនាន់​ទី៧ សិស្ស​​​មន្ត្រី​ក្រមការលើក​ទី៥​ និង​កម្មសិក្សាការី​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់ និង​មន្ត្រី​មធ្យម​នៃ​វគ្គ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​បន្ត​ឆ្នាំ២០១៣

» សេចក្ដី​សម្រេច​ ស្ដីពី ការទទួល​ស្គាល់​កម្មសិក្សាការី​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ និង​មន្ត្រី​មធ្យម នៃ​វគ្គបណ្ដុះ​បណ្ដាល​បន្ត ឆ្នាំ២០១៣

» Research Group on the East Asia Regional Cooperation of University of Tokyo

» The Visit of Professor Kiyotaka Yokomichi of the National Graduate Institute for Policy Studies of Japan

» សេចក្ដីជូន​ដណឹងពីការ​ប្ដូរ​មុខវិជ្ជាសិក្សា សម្រាប់​សិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​ជំនាន់​ទី៧

» សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ស្ដី​ពី​ ​​ការ​ជួប​ជុំគ្នាលើក​ទី២​​របស់​បេក្ខជន​ជាប់ជា​ស្ថាពរ​ ក្នុងការប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​​​មន្ត្រី​ក្រមការលើក​ទី៥​

» សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ស្ដី​ពី​ ​​ការ​ជួប​ជុំគ្នា​របស់​បេក្ខជន​ជាប់ជា​ស្ថាពរ​ ក្នុងការប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​​​មន្ត្រី​ក្រមការលើក​ទី៥​

» ​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ស្តីពី ការឈប់សម្រាករយៈពេល​២​ថ្ងៃ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ដល់​ថ្ងៃទី២០ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២..

» បញ្ជីរាយនាម​បេក្ខជន​ជាប់ជា​ស្ថាពរ​ ក្នុងការប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ក្រមការលើក​ទី៥​

» តារាង​បែង​ចែក​ក្រុម​បេក្ខជន និង​​ពេលវេលា​ សម្រាប់​​​វិញ្ញាសា​សួរផ្ទាល់មាត់​ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២ ក្នុងការប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ក្រមការលើក​ទី៥​​

» សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ស្តីពី​ ដំណើរការ​ប្រព្រិត្ត​ទៅ​​នៃ​វិញ្ញាសា​សួរ​ផ្ទាល់មាត់​​សម្រាប់​ការ​ប្រឡង​ប្រជែង​​ជ្រើស​រើស​​សិស្ស​​មន្ត្រី​ក្រមការ​លើក​ទី៥

» សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ស្តីពី​ លទ្ធផល​​នៃ​វិញ្ញាសា​សរសេ​ររបស់ការ​ប្រឡង​ប្រជែង​​ជ្រើស​រើស​​សិស្ស​​មន្ត្រី​ក្រមការ​លើក​ទី៥

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​លទ្ធផល​​​នៃ​​ការ​ប្រឡង​​វិញ្ញាសា​​សរសេរ និងកាលបរិច្ឆេទ​នៃ​ការប្រឡង​វិញ្ញា​សា​ផ្ទាល់មាត់ ​សម្រាប់​​​ការ​​ប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើស​រើស​មន្ត្រី​ក្រមការ​លើកទី៥...

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​​ដំណើរការប្រព្រឹត្ត​ទៅ និង​កម្មវិធីប្រឡង​សម្រាប់​​ការ​​ប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើស​រើស​មន្ត្រី​ក្រមការ​លើកទី៥..

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​កាលបរិច្ឆេទ​​​នៃ​​ការបិទ​​ផ្សាយ​​​បញ្ជី​​ឈ្មោះ​​បេក្ខជន​​តាម​​លេខតុ និង​​លេខ​បន្ទប់ សម្រាប់​​ការ​​ប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើស​រើស​មន្ត្រី​ក្រមការ​លើកទី៥..

» សេចក្ដី​​ណែនាំ ដល់​បេក្ខជន​ ក្នុងពេល​ប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើស​រើស​មន្ត្រី​ក្រមការ​លើកទី៥..

» សារាចរ​ណែនាំ ស្ដីពី ការ​ចូល​រួម​គោរព​ព្រះ​វិញ្ញាណ​ក្ខ័ន្ធ​ព្រះ​បរម​សព ព្រះករុណា​ព្រះបាទ​សម្ដេច​ព្រះ នរោត្ដម សីហនុ ព្រះ​មហា​វីរក្សត្រ ព្រះ​វររាជ​បិតា ឯករាជ្យ បូរណភាព​ទឹកដី និង​ឯករាជ្យ​ជាតិ​ខ្មែរ

» សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពី ការទទួលស្គាល់​បេក្ខជន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ចូល​​ប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ក្រមការលើក​ទី៥​​

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​វស្សមកាលលើកទី២ សម្រាប់​សិស្សមន្ត្រីជាន់​ខ្ពស់​ជំនាន់ទី៧​​

» The lecture on the Situation in the Middle East by H.E. Philippe Coste​

» UNDP Delegation visits the Royal School of Administration​

» កាលបរិច្ឆេទ​​នៃ​​ការប្រឡង​​ប្រជែង​ជ្រើសរើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ក្រមការ​លើក​ទី៥​

» សាលា​ភូមិន្ទ​រដ្ឋបាល នឹង​រៀបចំ​បើក​វគ្គ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​បន្ត​ សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៣ ដែល​រួម​មាន​វគ្គ​វិក្រឹត្យការ​ សម្រាប់​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់ និង​មន្ត្រី​មធ្យម...

» Lecture on financial markets and impact of the US and EU to Cambodian economy and the rest of ASEAN countries.(10 August, 2012)

» ថ្នាក់ដឹកនាំសាលា និង​សិស្សមន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​ជំនាន់ទី៧ នឹងស្ដាប់​ការបកស្រាយ​របស់​សម្ដេចអគ្គមហាសេនា​បតី​តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី ស្ដីពី ការងារ​បោះបង្គោល​ខណ្ឌសីមា​ព្រំដែនគោក និង​​ការ​កំណត់​ព្រំ​ដែន​សមុទ្រ រវាង​​ព្រះរាជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា និង​​សាធា​រណ​រដ្ឋ​សង្គម​និយម​​វៀតណាម

» កិច្ចប្រជុំ​​ពិគ្រោះ​យោបល់​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​សាលា​ភូមិន្ទ​រដ្ឋបាល ស្ដីពី​​ការ​កែសម្រួល​លើ​បទបញ្ជា​ផ្ទៃ​ក្នុងកែសម្រួល​ថ្មី

» សិក្ខាសាលា​ស្ដីពី​ជំនួយសម្រាប់​ពាណិជ្ជកម្ម: គោលការណ៍, លំហូរជំនួយ, និងការចូលរួម​របស់​កម្ពុជា (ថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២)...

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ភារកិច្ច​របស់​សាលា​ភូមិន្ទរដ្ឋបាល​ក្នុងការរៀបចំ​វគ្គត្រៀមប្រឡង​ចូល​សាលា

» The Visit of the Civil Service College of Singapore at RSA

» H.E. Premjith Sadasivan, Ambassador of the Republic of Singapore, delivered a lecture at RSA

» Professor Faisal Ahmed, IMF Resident Representative in Cambodia delivers a course on Asian Economies at RSA.

» សិក្ខាសាលា ស្ដីពី​ការផ្សព្វ​ផ្សាយ​​កម្មវិធី​បណ្តុះ​បណ្តាល​អំពី​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ និង​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២ នៅ​សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

» សកម្មភាព​​ពលកម្ម​របស់​សិស្ស​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​ជំនាន់ទី៧ នៅ​សាលា​ភូមិន្ទរដ្ឋបាល

» កិច្ចប្រជុំ​ជាមួយ​​ក្រុម​ការងារ​តំណាង​ក្រសួង​កិច្ច​ការនារី

» ការបំពេញ​ទស្សន​កិច្ច​​ការងារ​​​របស់​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​សាលា និង​​សិស្ស​​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​ជំនាន់​ទី៧ នៅ​​ព្រឹទ្ធសភា

» ពិធី​សែន​​ក្រុងពាលី​បើក​ការ​សាងសង​​ខ្លោងទ្វារ​​ថ្មី​របស់​សាលា​ភូមិន្ទ​រដ្ឋបាល

» Lecture on «The SNDD Reform in Cambodia: From the perspective of an European Bilateral Development Partner» by Katharina Hübner

» បឋកថា​ស្ដីពី «ទស្សនទាន​សំខាន់ៗ​ស្ដីពី​វិមជ្ឈការ និង​វិសហមជ្ឈការ​នៅ​កម្ពុជា» ដោយ ឯកឧត្ដម ព្រុំ សុខា រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ

» The Visit of the Secretary General of EROPA at the Royal school of Administration.​

» សិក្ខាសាលា ស្ដីពី ការពិនិត្យ​លើ​លទ្ធផលនៃ​ការប៉ាន់​ប្រមាណ​​តម្រូវការ​វគ្គ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​​​សម្រាប់​ភ្នាក់ងារ​អនុវត្តន៍​គម្រោង​​

» សន្និសីទ​ស្ដីពី «គោលនយោបាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​​កម្ពុជា ករណី​​ការ​នាំ​ចេញ​​អង្ករ» ​​ដោយ ​ឯកឧត្តម​​​បណ្ឌិត សុក ស៊ីផាន់ណា ទីប្រឹក្សា​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល

» ទស្សនកិច្ច របស់លោក​បណ្ឌិត Doo Oak Kim នាយក​វិទ្យាស្ថាន​គ្រប់​គ្រង និង​គោលនយោបាយ​សាធារណៈអន្តរជាតិ ...

» Honorable Professor Geoff Gallop pays a working visit to the RSA, 28-30 May 2012

» សន្និសីទស្ដីពី «សភាពការណ៍​សន្តិសុខ​តំបន់ និង​កិច្ចប្រជុំ​រដ្ឋមន្ត្រី​ការពារ​ជាតិ​អាស៊ាន​លើក​ទី៦»​ បង្ហាញដោយ ឯកឧត្តម នាយឧត្ដមនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ

» សន្និសីទ​ស្ដីពី «ស្ថានការណ៍​ពិភពលោក​បច្ចុប្បន្ន​និង​អាទិភាព​នយោបាយ​ការបរទេស របស់​ព្រះ​រាជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា»

» កិច្ចប្រជុំ​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​សាលា​ភូមិន្ទ​រដ្ឋបាល ស្ដីពី​​ការ​កែសម្រួល​លើ​បទបញ្ជា​ផ្ទៃ​ក្នុង​របស់​សាលា

» ដំណើរទស្សនកិច្ច​សិក្សា ​នៅ​សាខា​គយ​និង​រដ្ឋាករ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ

» សេចក្ដីជូន​ដណឹង ពី​ដំណើរទស្សនកិច្ច​សិក្សា​ នៅ​សាខាគយ​ក្រុង​ព្រះសីហនុ ខេត្ត​ព្រះសីហនុ

» ពិធីសូត្រមន្ត និង​ពិធី​ពិសារ​អាហារ​ពេល​ល្ងាច​ អបអរ​សាទរ​ពិធី​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​ប្រពៃណី​ជាតិ​ខ្មែរ ២០១២​

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី វស្សមកាល​ប្រចាំ​ឆ្នាំ២០១២ សម្រាប់​សិស្ស និង​កម្មសិក្សាការី​នៃ​​​សាលា​ភូមិន្ទរដ្ឋបាល​

» សន្និសីទ​ស្ដីពី «ដំណើរការ និង​នីតិវិធី​សវនាការ​ក្នុង​រឿង​ក្ដី​ព្រហ្មទណ្ឌ»

» សេចក្តីជូន​ដំណឹង​ស្តី​ពី​ពន្យាពេល​​​ការ​ទទួល​ពាក្យនៃ​ប្រឡង​ប្រជែង​​សិស្ស​មន្រ្តីក្រមការ​ជំនាន់​ទី​៥

» សន្និសីទ​ស្ដីពី «គោលនយោបាយ​ជាតិ​ស្ដីពី​ការ​លើក​កំពស់​យេនឌ័រ»

» សន្និសីទ​ស្ដីពី «ប្រព័ន្ធ​គយ​នៅ​កម្ពុជា» នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

» ដំណើរទស្សនកិច្ច​សិក្សា​របស់​កម្មសិក្សាការី​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់ និង​មធ្យម ទៅ​កាន់តំបន់​ប្រាសាទព្រះវិហារ

» សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពី​​ ការ​បែង​​ចែកកន្លែង​បំពេញ​មុខងារ និង​ចូល​បម្រើការងារ​​របស់​​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​ជំនាន់ «ស្ថិរភាព​សង្គម»

» ដំណើរការ​នៃ​និតិ​វិធីចាប់​​ប៉ុស្ដិ៍​ការងារ​នៅ​តាម​ក្រសួង​-ស្ថាប័ន សម្រាប់​សិស្ស​មន្ត្រី​ជានខ្ពស់​ជំនាន់ទី៦

» សន្និសីទ​ស្ដីពី ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ សម្រាប់​កម្មសិក្សាការី​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ និងមន្ត្រី​មធ្យម

» Professor Kevin Laws and Lesley Harbon from University of Sydney...

» សេចក្ដីជូន​ដណឹង ពី​​ការបែង​ចែក​ប៉ុស្ដិ៍​ការងារ​នៅ​តាម​ក្រសួង​-ស្ថាប័ន​នៃ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា

» ការចូលរួម​ប្រកួត​ប្រជែង​របស់​សិស្ស​សាលា​ភូមិន្ទ​រដ្ឋបាល​ក្នុង​កម្មវិធី​ប្រទេស​និយាយ​ភាសា​បារាំង​..

» តារាង​បែង​ចែក​ក្រុម​ សម្រាប់​មុខវិជ្ជា​ព័ត៌មាន​វិទ្យា របស់​​កម្មសិក្សាការី​ថ្នាក់​វិក្រឹត្យ​ការ​មន្ត្រី​​មធ្យម និង​​សុក្រឹត​ការ​មន្ត្រី​​មធ្យម​ឆ្នាំ២០១១..

» ការ​បិទផ្សាយ​ចំណាត់ថ្នាក់បញ្ចប់​ការសិក្សា​ជំនាន់ តាមផ្នែក និងពិន្ទុ​លំអិត​តាម​មុខវិជ្ជា​​​​សម្រាប់​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់លើក​ទី៦...

» សន្និសីទ​ស្ដីពី អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​នៅ​កម្ពុជា​ នៅ​​សាលា​ភូមិន្ទ​រដ្ឋបាល...

» សេចក្ដីជូន​ដណឹង ពី​​ការ​បិទផ្សាយពិន្ទុ ចំណាត់ថ្នាក់ និង​តារាង​តម្រូវការ​សិស្ស​របស់​ក្រសួង​នានា...

» សេចក្ដីជូន​ដណឹង ពី​​ការ​ប្រជុំ​ជា​ប្រចាំ​របស់​មន្ដ្រី​​នៃ​​សាលា​ភូមិន្ទ​រដ្ឋបាល...

» គោលការណ៍ និង​ជំនួយ​ស្មារតី​សម្រាប់​សាស្ដ្រា​ចារ្យ​​នៃ​សាលា​ភូមិន្ទ​រដ្ឋបាល...

» ពិធី​​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ស្ដីពីខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ឆ្នាំ១៩៩៣ និងនិងសមត្ថកិច្ច​របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

» ទស្សនកិច្ច របស់​ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំ​ព្រះ​​រា​ជា​​ណា​​ចក្រ​​​កម្ពុជា ...

» កម្មវិធី​ការការពារ​របាយការណ៍​កម្មសិក្សារបស់​​​​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់លើក​ទី៦ សម្រាប់​ក្រសួង​ និង​ខេត្ត​នានា

» សេចក្តីជូន​ដំណឹង​ស្តី​ពី​ពន្យាពេល​​​ការ​ទទួល​ពាក្យនៃ​ប្រឡង​ប្រជែង​​សិស្ស​មន្រ្តីក្រមការ​ជំនាន់​ទី​៥

» សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ពី​បវេសនកាល​​សម្រាប់​​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១២​-២០១៣​ សម្រាប់​​​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់លើក​ទី៧​

» សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ពីការរៀបចំ​ការប្រឡង​បែង​ចែក​ក្រុម​រៀន​ភាសា​បារាំង សម្រាប់​​​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់លើក​ទី៧​

» សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ពីការកែសម្រួល​ពេលវេលា​នៃ​​​ការ​ជួប​ជុំគ្នា​របស់​បេក្ខជន​ជាប់ជា​ស្ថាពរ​ ក្នុងការប្រឡង​​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់លើក​ទី៧​

» សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ពី​​ការ​ជួប​ជុំគ្នា​របស់​បេក្ខជន​ជាប់ជា​ស្ថាពរ​ ក្នុងការប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់លើក​ទី៧​

» បញ្ជីរាយនាម​បេក្ខជន​ជាប់ជា​ស្ថាពរ​ ក្នុងការប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់លើក​ទី៧​

» តារាង​បែង​ចែក​ក្រុម​បេក្ខជន និង​​ពេលវេលា​ សម្រាប់​​​វិញ្ញាសា​សួរផ្ទាល់មាត់​ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១ នៅ​សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល​

» សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ពី​កម្មវិធីប្រឡង​​វិញ្ញាសា​សួរផ្ទាល់មាត់​របស់ការ​ប្រឡង​ប្រជែង​​ជ្រើស​រើស​​សិស្ស​​មន្ត្រី​ជាន​ខ្ពស់​លើក​ទី៧

» សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ពី​លទ្ធផល​​នៃ​វិញ្ញាសា​សរសេ​ររបស់ការ​ប្រឡង​ប្រជែង​​ជ្រើស​រើស​​សិស្ស​​មន្ត្រី​ជាន​ខ្ពស់​លើក​ទី៧

» សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ពីការណែនាំ​ការប្រើប្រាស់​មធ្យោបាយ​រថយន្ត​​ពេល​ប្រឡង

» សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ពី​ដំណើរការប្រពឹត្តទៅ និង​កម្មវិធីប្រឡងសិស្ស​មន្ត្រីជានខ្ពស់​លើកទី៧

» ការជូន​រង្វាន់​ដល់​មន្រ្តី និង​អតីត​សិស្ស​ស.ភ.រ.ដែល​មាន​ស្នាដៃ​ក្នុង​ការ​សរសេរ​ករណី​សិក្សា​ពី​មូលនិធិ Sasakawa Peace Foundation ប្រទេស​ជប៉ុន

» សេចក្តីជូន​ដំណឹង​ស្តី​ពី​​ការបិទផ្សាយ​ឈ្មោះ​បេក្ខជន​តាម​លេខ​តុ និង​លេខបន្ទប់​សម្រាប់​​​ការ​ប្រឡង​ប្រជែង​​ជ្រើស​​រើស​​​សិស្ស​​មន្រ្តី​ជាន់ខ្ពស់​​ជំនាន់​​ទី​៧​

» សេចក្តីណែនាំ​ដល់បេក្ខជនក្នុងពេល​ប្រឡង​​ប្រជែង​ជ្រើសរើស​សិស្ស​មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់​ជំនាន់​ទី៧

» សេចក្តីជូន​ដំណឹង​ស្តី​ពី​ពន្យាពេល​​ការទទួលពាក្យនៃ​ប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើសរើស​សិស្ស​មន្រ្តីក្រមការ​ជំនាន់​ទី​៥

» សេចក្ដីសម្រេច​​ស្ដី​ពី​ការ​បែង​ចែក​​កន្លែង​បំពេញមុខងារ​របស់​​សិស្ស​ក្រមការ​ជំនាន់​ «សមធម៌​សង្គម»

» ទស្សនកិច្ច របស់​លោកស្រី​ Eri Habu ...

» តម្រូវការ​របស់ក្រសួង​នានា​ដែល​ត្រូវការសិស្ស​មន្ត្រី​​ក្រមការ​ជំនាន់៤ យក​ទៅ​បម្រើការងារ​នៅ​តាម​ក្រសួង​

» សេចក្តីជូន​ដំណឹង​ស្តី​ពី​កាលបរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​ជ្រើសរើស​ប៉ុស្តិ៍ សម្រាប់​សិស្ស​មន្ត្រី​​ក្រមការ​ជំនាន់៤ (សមធម៌សង្គម)​

» សេចក្តីជូន​ដំណឹង​ស្តី​ពី​កាលបរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​ប្រឡង​ប្រជែង​​ជ្រើស​រើស​​សិស្ស​​មន្រ្តី​ជាន់ខ្ពស់​​ជំនាន់​​ទី​៧​

» សេចក្តីជូន​ដំណឹង​ស្តី​ពី​ពន្យាពេល​​ការ​ប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើសរើស​សិស្ស​មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់​ជំនាន់​ទី​៧​

» សេចក្តីជូន​ដំណឹងស្តី​​ពី​កម្មវិធី​កាន់បិណ្ឌ​​

» សេចក្តីជូន​ដំណឹងស្តី​​ពី​ការទទួលពាក្យនៃការ​ប្រលង​​ប្រជែង​​​ជ្រើស​​រើស​​​មន្ត្រី​​ជាន់​​ខ្ពស់​​​លើក​​ទី៧​ នៅបន្ត

» សេចក្តីជូន​ដំណឹងស្តី​​ពី​ការ​ប្រលង​​ប្រជែង​​​ជ្រើស​​រើស​​​មន្ត្រី​​ជាន់​​ខ្ពស់​​​លើក​​ទី៧ និង​មន្ត្រី​ក្រមការ​លើក​ទី៥​

» សេចក្តីជូន​ដំណឹង​​ពី​​ការរៀបចំ​មហា​សន្និបាត​ជ្រើសតាំង​សមាសភាព​​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ និងការិយាល័យប្រតិបត្តិ​ របស់​សមាគម​អតីត​សិស្ស​​​សាលាភូមិន្ទ​រដ្ឋបាល

» សេចក្តីជូន​ដំណឹង​ពី​ពិធី​បុណ្យ​ខួប​លើក​ទី ៥៤​ ​នៃ​ការ​បង្កើត​សាលាភូមិន្ទ​រដ្ឋបាល

» សិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់​ចំនួន​ពី​រ​រូប​ចូលរួម​ វគ្គ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​​ជា​ភាសា​បារាំង​សំរាប់​អ្នក​ការទូត​អាស៊ាន